Tag: کتب مرتبط علوم اسلامی

کتب مرتبط Related Books

شناسایی مطالب در کتاب های مرتبط با موضوع تحقیق و پژوهش برای انجام مطالعات گسترده در راستای موضوع به عنوان یکی از نیازهای مهم پژوهشگران و از ضروریات در فرآیند تحقیقات است که به عنوان گام نخست در روش شناسی پژوهش، آشنایی با منابع پژوهشی و کتاب های وابسته به آن منبع یا مأخذ علمی است که ضمن آشنایی با آن کتاب ها، از انجام فعالیت های موازی با تحقیق که در گذشته انجام شده و به عنوان پیشنیه تحقیق به کار پژوهشگر می آید، همچنین آشنایی با موضوعات جدیدی که در راستای تحقیقات علمی پژوهشگر مورد تحقیق قرار نگرفته نمایان خواهد شد و با اطلاع یابی از کتب مرتبط در موضوع مورد پژوهش است که می توان موضوع را از زوایای جدید و با نگرش های نوین علمی بررسی نمود؛  برای رفع همین نیاز کاربران و دانش جویان امکانی با عنوان کتاب های مرتبط در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور ایجاد شد، که برای اطلاع رسانی و دسترسی کاربر به کتاب های مرتبط با کتاب مورد نظر مانند: ترجمه، شرح، تعلیقه، تلخیص یا گزیده و… است که با کلیک بر روی آن، لیست کتب مرتبط به کاربران پیشنهاد و اطلاع رسانی شده که قابل مشاهده و دسترسی می باشد.