Tag: پژوهش دیجیتالی

دستاوردهای پژوهشی و فناوری نور

دستاوردهای پژوهشی و فناوری نور

کتب مرتبط Related Books

شناسایی مطالب در کتاب های مرتبط با موضوع تحقیق و پژوهش برای انجام مطالعات گسترده در راستای موضوع به عنوان یکی از نیازهای مهم پژوهشگران و از ضروریات در فرآیند تحقیقات است که به عنوان گام نخست در روش شناسی پژوهش، آشنایی با منابع پژوهشی و کتاب های وابسته به آن منبع یا مأخذ علمی است که ضمن آشنایی با آن کتاب ها، از انجام فعالیت های موازی با تحقیق که در گذشته انجام شده و به عنوان پیشنیه تحقیق به کار پژوهشگر می آید، همچنین آشنایی با موضوعات جدیدی که در راستای تحقیقات علمی پژوهشگر مورد تحقیق قرار نگرفته نمایان خواهد شد و با اطلاع یابی از کتب مرتبط در موضوع مورد پژوهش است که می توان موضوع را از زوایای جدید و با نگرش های نوین علمی بررسی نمود؛  برای رفع همین نیاز کاربران و دانش جویان امکانی با عنوان کتاب های مرتبط در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور ایجاد شد، که برای اطلاع رسانی و دسترسی کاربر به کتاب های مرتبط با کتاب مورد نظر مانند: ترجمه، شرح، تعلیقه، تلخیص یا گزیده و… است که با کلیک بر روی آن، لیست کتب مرتبط به کاربران پیشنهاد و اطلاع رسانی شده که قابل مشاهده و دسترسی می باشد.

پیشنهاد کلمات مرتبط با کلمات جستجوشده

با توجه به اطلاعات جانبی ارزشمندی که رفتارهای پژوهشی انجام یافته توسط کاربران در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور فراهم می کند، سرویس پیشنهاد جستجوی کلمات مرتبط، بر روی موتور جستجوی پایگاه نورلایب فعال شد. در این سرویس با استفاده از سابقه جستجوی کلمات، توالی و همراهی جستجوی آن ها با دیگر کلمات توسط کاربران در پایگاه کتابخانه دیجیتال و پایگاه مجلات نور، کلمات و ترکیبات مرتبط با جستجو، به کاربر و پژوهشگر، پیشنهاد می شود. به عنوان مثال چنانچه کاربر قصد داشته باشد از طریق جستجوی ترکیب “سبک زندگی” در متن کتب، به اطلاعات راجع به این موضوع دست یابد، موتور جستجو بعد از نمایش لیست نتایج جستجو، به او پیشنهاد می کند برای تکمیل اطلاعات مورد نیازش می تواند کلمات و ترکیبات دیگری همچون : سبک زندگی اسلامی، مفهوم سبک زندگی، سبک زندگی غربی، سبک زندگی ایرانی اسلامی و …  را مورد جستجو قرار دهد.

پیشنهاد موارد مرتبط