Tag: ولادت امام حسن

تحلیل زندگانی امام حسن

کتاب سبط اکبر، روایتی تحلیلی از زندگانی الهی – سیاسی امام حسن مجتبی علیه السلام، نویسنده: محمد جواد مروجی طبسی، انتشارات زائر آستان مقدس قم، موجود در کتابخانه دیجیتال امام حسن علیه السلام

امام حسن الگوی زندگی

اندیشه و رفتار امامان اسوه در زندگى پیروانشان مى‌باشند و این مهم در صورتى شکل مى‌گیرد که اندیشه و رفتار آنان همان گونه که بوده تحلیل شود. باید باورهاى حق آنان به صورت صحیح و در سطحى گسترده براى جامعه تحلیل گردد. رفتار عینى آنان نیز آن گونه که بوده براى پیام رسانى به هر عصر و جامعه‌اى تبیین شود. تنها در این فرض است که خواسته‌هاى نسل‌هاى آینده به ویژه نسل اندیشمند برآورده خواهد شد؛ زیرا اندیشه و رفتار آنان در صورتى الگوى دیگران خواهد بود، که پاسخ گوى انتظارهاى آیندگان در هر زمان باشد. اگر باور و گفتار و رفتار آنان با انتظارهاى جامعه تناسبى نداشته باشد، آنان پیام رسان زمان‌هاى متفاوت نخواهند بود و بالمأل الگو و اسوه براى آنان هم نمى‌توانند باشند؛ زیرا برآورده شدن انتظارهاست که اهمیت پرداختن به سیره انبیا و امامان را بایسته مى‌نماید و چون نیاز هر نسل براى پیام‌گیرى از اندیشه و رفتار امامان در هر زمان نو و متفاوت است؛ تحلیل‌ها و نوشتارها که در این فرایند پدید مى‌آیند، نیز باید در عین حال که گوناگون و متنوع مى‌باشند، مشتمل بر پیام نو بوده؛ تا در تأمین خواسته‌هاى مخاطبان خویش توفیق حاصل کنند. با توجه به این نکته این مطلب شفاف مى‌شود که نوشتارهاى با این ویژگى نسبت به نیازهاى متفاوت و گسترده بسیار اندک به چشم مى‌خورد. قلم بدستان متعهد در این راستا با توجه به فراخور و گستره نیازها کمترین آثار در این عرصه پدیدار ساخته‌اند. از جهت دیگر پیرامون باورها و رفتارهاى دینى و اجتماعى انبیا و امامان فراوان خرافات آویخته شده؛ قلم‌هاى متعهد باید از چهره و اندیشه‌هاى تابناک و رفتار امامان گرد و غبار و خرافه‌زادیى نمایند، تا اندیشه‌هاى آنان تابیدن گرفته و رفتار آنان شفاف جلوه‌گر گردد. این مهم هنوز سامان نیافته است. با اینکه از قلم‌ها در این عرصه‌ها نوشتارهاى بسیار تراوش مى‌نماید، هنوز تا رها ساختن اندیشه و گفتار و رفتار امامان از این آویخته‌ها مسیر طولانى در پیش است…

کتاب امام حسن (ع) الگوی زندگی، نویسنده: حبیب‌الله احمدی، ناشر: فاطیما در سال ۱۳۹۴ در سه بخش به بررسی این موضوع می پردازد که برای مطالعه بیشتر می توانید بر روی عنوان های زیر کلیک نمایید: