Tag: نمایش فهرست

نمایش فهرست کتاب

برای دسترسی به مطالب مورد نظر از طریق فهرست مطالب کتاب، در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور، کاربر می تواند با انتخاب این گزینه به جلد، بخش، فصل یا باب مورد نظر خود در کتاب دسترسی داشته باشد. 

امکانی که در این قسمت برای کاربران قرار داده شده است نمایش درختی کامل فهرست می باشد که کاربر با انتخاب آن می تواند تمام موارد زیر شاخه های مربوط به بخش یا فصل کتاب را بصورت گسترده و یکجا مشاهده نماید و با انتخاب امکان همگام سازی با صفحه جاری به صفحه مورد نظر خود در کتاب منتقل شود.

ضمن این که می توان فهرست کتاب را با نمایش در حالت تمام صفحه بصورت کامل مشاهده نمود.