Tag: شب زفاف

مهارتهای زندگی متاهلین

«پرسش‌گرى» از آغاز آفرینش انسان، رخ‌نمایى کرده، بر بال سبز خود، فرشتگان را فرا نشانده، بر برگ زرد خود، شیطان را فرو نشانده و در این میان، مقام آدمیت رانشان داده است. آفتاب کوفه چه زیبا فرموده است:

«مَن أحسَنَ‌ السؤال عَلِمَ‌» و «من عَلِمَ‌ أحسَنَ‌ السؤال»

هم سؤال از علم خیزد هم جواب                                همچنان که خار و گُل از خاک و آب

پویایى وپایایى «جامعه» و «فرهنگ»، در گرو پرسش‌هاى حقیقت طلبانه و پاسخ‌هاى خِردورزانه‌است.

از افتخارات ایران اسلامى، آن است که از سویى، سرشار از جوانانى پاک دل، کمال خواه و پرسش‌گر مى‌باشد

و از دیگر سوى، از مکتبى غنى برخوردار است که‌ معارف بلند آن، گوارا نوش دل‌هاى عطشناک پرسش‌گر و دانش‌جوست.

آرى، هر که سؤال‌هایش آسمانى است، دانش و بینش، پاسخش خواهد بود.

ادارۀ مشاوره و پاسخ پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامى نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى ‌در دانشگاه‌ها، محفل انسى فراهم آورده است، تا «ابر رحمت» پرسش‌ها را به «زمین‌اجابت» پذیرا باشد و نهال سبز دانش را بارور سازد. ما اگر بتوانیم سنگ صبور جوانان ‌اندیشمند و بالندۀ ایران پرگهرمان باشیم، به خود خواهیم بالید…

در این کتاب مهمترین سؤالات پیرامون مهارت های زندگی ویژه متاهلین به صورت مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ های دانشجویی با این سر فصل ها آمده است:

اهمیت ازدواج و همسرداری،

بایسته های جشن ازدواج،

شب زفاف، بایسته های همبستری،

آسیب های ارتباط جنسی،

روابط عاطفی و اخلاقی همسران،

بارداری، فرزندداری، خانواده موفق،

وظایف پدر و مادر، رسانه و خانواده، پدر و مادر همسر،

منبع: مهارت های زندگی ویژه متأهلین، همسرداری؛ پرسش ها و پاسخ های دانشجویی، علی احمد پناهی،

قم : دفتر نشر معارف، تنظیم و نظارت نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامى، معاونت مطالعات راهبردی – ‎اداره مشاوره و پاسخ