Archive for: تیر ۱۳۹۳

نمایش تصاویر کتاب هایی که فاقد متن هستند

این دغدغه وجود داشته است که کاربران بتوانند تمام کتاب را هرچند تصاویر آن را هم که باشد بصور تصرفا تصویری مشاهده نمایند. که در برخی کتابها نمایش کتاب ها وابسته به تایپ آن بود به گونه ای که تصویر صفحه ای به نمایش در می آمد که صفحه آن تایپ شده و در بانک پایگاه کتابخانه دیجیتال نور درج می شد ولی این امر مشکلاتی را در نمایش کامل کتاب ایجاد کرده بود که از جمله آنها عدم ورود اطلاعات و تایپ مقدمه بعضی از کتابها، کتاب شناسی و مقدمه کتاب، جدول و تصاویر، صفحات پایانی و از جمله صفحات انگلیسی کتاب بود که با درخواست های مکرر کاربران مواجه بودیم که خوشبختانه با اقدامات خوبی که انجام شد نمایش کل کتاب با موفقیت به انجام رسید. هنگامی که مطالعه کتابی را اغاز یا در حال مطالعه کتاب هستید با پیامی به این عنوان “این صفحه دارای محتوای متنی نمی باشد؛ لذا معادل تصویری آن به نمایش درآمده است” مواجه می شوید که به شما کمک می کند تا صفحات تصویر کتاب های تایپ نشده را مشاهده کنید.